Maastricht +31 43 - 321 59 29 | Heerlen +31 45 - 571 39 33

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, gehanteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kerckhoffs Advocaten B.V., gevestigd te Maastricht en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 14103278

1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kerckhoffs Advocaten B.V. heeft als doelstelling de uitoefening van de praktijk van advocaten, een en ander in de ruimste zin van het woord.

2.  Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd op basis van artikel 7:400 BW met uitdrukkelijke uitsluiting van artikel 7:404 BW, door Kerckhoffs Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd.

3.  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

4.  Behoudens andere afspraak zal Kerckhoffs Advocaten haar werkzaamheden op basis van het overeengekomen uurtarief periodiek declareren. Het uurtarief is gebaseerd op de ervaringsjaren van de behandelende advocaten. Bij zaken met een belang boven de € 100.000,- wordt het uurtarief met een factor 1.25 verhoogd. Het uurtarief kan aan het begin van iedere kalenderjaar in verband met kostenstijgingen worden aangepast. Over het honorarium is een forfaitair percentage van 7% kantoorkosten verschuldigd ter dekking van kosten zoals porti-, papier-, kopieer-, telecommunicatie-, secretariaat- en reiskosten, tenzij deze kosten aantoonbaar meer hebben bedragen. Kerckhoffs Advocaten is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of onkosten.

5.  De door Kerckhoffs Advocaten verzonden declaratie dient binnen 14 dagen na verzending van die declaratie te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Kerckhoffs Advocaten is voorts gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, totdat betaling van de declaratie(s) heeft plaatsgevonden. Na het verstrijken van genoemde termijn kan Kerckhoffs Advocaten voorts aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen gelijk aan de wettelijke (handels-)rente. Alle (buitengerechtelijke) kosten verbonden aan de inning van hetgeen aan Kerckhoffs Advocaten verschuldigd is, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

6.  Indien bij de uitvoering van een opdracht van de cliënt zich onverhoopt een geschil voordoet die tot aansprakelijkheid van het kantoor leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Kerckhoffs Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op betaling geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Kerckhoffs Advocaten in verband met die verzekering draagt. In het geval de aansprakelijkheid niet door de verzekering wordt gedekt, is deze beperkt tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. Aansprakelijkheid voor mondelinge adviezen die niet op schrift zijn gesteld wordt geheel uitgesloten.

7.  Kerckhoffs Advocaten zal bij het inschakelen van derden, zoals deurwaarders, procesadvocaten, deskundigen en buitenlandse advocaten, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk overleg voeren met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Kerckhoffs Advocaten voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

8.  De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

9.  Het is mogelijk dat derden, zoals deurwaarders, procesadvocaten, deskundigen en buitenlandse advocaten, die in verband met de uitvoering van de opdracht van een cliënt(e) worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmede willen beperken. Kerckhoffs Advocaten gaat ervan uit en bedingt zonodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van haar opdrachtgever inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

10. Het in verband met een opdracht gevormde dossier zal door Kerckhoffs Advocaten gedurende zeven jaren worden bewaard, waarna het zonder nadere berichtgeving zal worden vernietigd.

11. Uitsluitend de Rechtbank Limburg is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de dienstverlening door Kerckhoffs Advocaten.

12. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillen talen gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

13. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Kerckhoffs Advocaten is Nederlands recht van toepassing.

Maastricht 1 oktober 2016
Kerckhoffs Advocaten B.V.

Mr. R.H.G.M. Kerckhoffs