Maastricht +31(0)43 - 321 59 29 | Heerlen +31(0)45 - 571 39 33

Begin 2019 heeft de Minister voor Rechtsbescherming het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen ter consultatie voorgelegd. De huidige regeling voor personenvennootschappen stamt van 1839 en is sinds die tijd niet meer grondig herzien, waardoor de regeling thans niet meer voldoet aan de huidige behoeften. Bij goedkeuring van het wetsvoorstel, zal (voornamelijk) het navolgende veranderen:

  • Er blijven een tweetal rechtsvormen bestaan, te weten de vennootschap en de commanditaire vennootschap. Er zal geen verschil meer bestaan tussen de maatschap en de vennootschap (onder firma) of commanditaire vennootschap. Alle vennoten/maten zullen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden als het vermogen van de vennootschap zelf niet toereikend is.  De regel dat in een maatschap alle maten voor gelijke delen aansprakelijk zijn, verdwijnt. Wel wordt toegevoegd dat bij specifieke toekenning van een opdracht aan een vennoot/maat, enkel deze vennoot – na uitwinning van het afgeleide vermogen van de vennootschap – aansprakelijk kan worden gehouden. De term “maatschap” mag na inwerkingtreding wel nog worden gebezigd, terwijl de regeling van de maatschap en VOF wordt gelijkgetrokken.

 

  • De personenvennootschappen krijgen rechtspersoonlijkheid en worden daardoor zelfstandig drager van rechten en plichten zonder dat bij oprichting een notaris is vereist. Gevolg daarvan is dat onroerende zaken op eenvoudigere wijze kunnen worden overgedragen en in- en uittreding wordt vergemakkelijkt. Bij de nieuwe regeling blijft de personenvennootschap bij uittreding van een van de vennoten bestaan, zonder dat een nieuwe overeenkomst noodzakelijk is. Partijen kunnen evenwel anders overeenkomen.

Een belangrijke regel die dus niet verandert, is dat bij de oprichting van een vennootschap of een commanditaire vennootschap – conform het huidige recht – geen notaris  is vereist. Dit werkt kostenverlagend.

Meer weten over dit onderwerp? Stuur gerust een e-mail met aanvullende vragen!

Onze specialist